Darmowa dostawa od 500,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Wciągarka bramowa - zgłoszenie do UDT

2022-07-06

 

Wciągarki bramowe wraz z wciągnikami podlegają dozorowi technicznemu, oprócz:

 • wciągarek i wciągników z napędem elektrycznym jednofazowym o udźwigu do 1000 kg ;
 • wciągarek i wciągników z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg.

Dla takich urządzeń stosuje się dozór uproszczony i nie wymagają one zgłoszenia do UDT. W zakresie dozoru uproszczonego należy, zapewnić konserwacją i obsługę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (II W). Uprawnienia do obsługi nie są wymagane przy urządzeniach z napędem ręcznym.

 

W przypadku, gdy konieczne jest dokonanie rejestracji wciągarki bramowej wraz z wciągnikiem należy przedłożyć dokumentację techniczną urządzeń. W skład dokumentacji technicznej wchodzi między innymi instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi, musi być sporządzona w co najmniej jednym języku oficjalnym Unii Europejskiej nazwana jako „Instrukcja oryginalna”. Instrukcja taka powinna zawierać:

 

 • informacje zamieszczone w oznaczeniu maszyny z wyłączeniem numeru fabrycznego;
 • informacje ułatwiające konserwację maszyny, takie jak: adres importera, serwisu (wciągarka bramowa podlega badaniom kontrolnym co 2 lata, a konserwację mogą prowadzić tylko osoby uprawnione: producent lub jego przedstawiciel);
 • instrukcja powinna zawierać opis zastosowania zgodnych z przeznaczeniem, powinna również uwzględniać możliwe do przewidzenia niewłaściwe użycie (w sposób jasny, przejrzysty dla użytkowników);
 • informacje o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować operator;
 • instrukcje dotyczące bezpiecznego przekazywania do eksploatacji, użytkowania, przemieszczania maszyny, montażu i jej demontażu, regulacji, konserwacji, obsługi i napraw;
 • wskazówki szkoleniowe;
 • podstawowe charakterystyki narzędzi, które mogą być stosowane w maszynie.

 

Dokumentacja techniczna powinna zawierać również dokumenty takie jak:

 • opis techniczny;
 • rysunek zestawieniowy;
 • schemat elektryczny;
 • schemat układów cięgnowych w mechanizmach napędowych (wciągnik);
 • deklarację zgodności WE;
 • poświadczenie prawidłowości montażu i prób pomontażowych;
 • protokół pomiarów elektrycznych.

Tak przygotowaną dokumentację należy złożyć w oddziale Urzędzie Dozoru Technicznego odpowiednim dla swojego regionu. Dokumentację składa się z wnioskiem o odbiór UDT, który można pobrać ze strony internetowej UDT. Przed wydaniem decyzji na eksploatację wciągarki bramowej, inspektor dozoru technicznego wykonuje następujące czynności:

 • sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentów,
 • identyfikuje urządzenie, sprawdza jego stan techniczny i oznakowanie,
 • sprawdza zgodność wyposażenia urządzenia z przedłożoną dokumentacją na miejscu eksploatacji urządzenia,
 • przeprowadza badanie odbiorcze u eksploatującego.

Zakres badania odbiorczego powinien obejmować:

 • sprawdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia i jego przeznaczenia zgodnie z instrukcją eksploatacji;
 • przeprowadzenie prób funkcjonowania urządzenia w zainstalowanej wersji montażowej z obciążeniem wystarczającym do stwierdzenia, że ruchy robocze urządzenia, mechanizmy oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne działają prawidłowo;
 • przeprowadzenie przed rozpoczęciem eksploatacji prób z przeciążeniem lub prób równoważnych.

Urządzenie przedstawione do badań powinno być całkowicie zmontowane, sprawne technicznie i przygotowane do eksploatacji.

Eksploatujący jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków wykonania badań, przygotowania miejsca badania i niezbędnych przyrządów oraz obciążeń, a także do zapewnienia obecności konserwatora (w każdym przypadku) i operatora  posiadających właściwe uprawnienia.

Inspektor ma prawo odmówić wykonania czynności dozoru technicznego w przypadku wystąpienia niewłaściwych warunków do ich przeprowadzenia, a w szczególności:

 • niedostatecznego stanu przygotowania urządzenia technicznego do badania,
 • niewłaściwego oświetlenia lub występowania oparów utrudniających widoczność,
 • przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy lub dopuszczalnej granicy niskich i wysokich temperatur.
pixel